Pasja - Spotkanie sympatyków oraz uczestników maratonów pieszych, rajdów ekstremalno - przygodowych, imprez na orietację oraz wypraw i podróży.

Losowa Fotka

PATRONATMEDIA
Aktualnie online

-> Gości online: 4

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 387
-> Najnowszy użytkownik: Abel59Y0177915

Konkurs Foto

Regulamin

REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PASJA”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK PTTK, ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard Szczeciński, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Patronat Honorowy:

- Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Pan Sławomir Pajor,

- Starosta Stargardzki Pan Waldemar Gil.

1.3 Współorganizatorem Konkursu jest:

a) Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim,

b) Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim,

c) PTTK Oddział Kolejowy PTTK im. Eugeniusza Góreckiego w Stargardzie Szczecińskim,

d) Komenda Hufca ZHP w Stargardzie Szczecińskim.

 

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 

2.1 Zdjęcia nadsyłane przez uczestników powinny być związane z rajdami, wyprawami czy też podróżami.

2.2 Zdjęcia nadesłane do konkursu mogą być wykonane na obszarze całego świata.

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która posiada konto użytkownika na stronie internetowej www.pasja.trudy.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 

4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem na stronie www.pasja.trudy.pl.  Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go wraz z załączonym zdjęciem na email pasja@trudy.pl  (za pośrednictwem w/w strony internetowej.

4.2 Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać:

a) tytuł:

b) krótki opis:

c) datą i miejsce wykonania:

d) imię i nazwisko autora:

4.3 Zdjęcie należy przesyłać w formacie JPG, kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku do 500kb.

4.4 Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.

4.5 Zdjęcia biorące udział w konkursie wyświetlane będą na stronie www.pasja.trudy.pl

4.6 Do grona laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.

4.7 Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 października do 1 grudnia 2013r. Decydować będzie data przesłania zdjąć na adres internetowy pasja@trudy.pl po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.pasja.trudy.pl

 

4.8 Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.pasja.trudy.pl oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodą na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycją.

Ponadto wyraża zgodą na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii. Pozwala na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (stronach internetowych organizatora oraz współorganizatorów jak i sponsorów). Wyraża również zgodę na wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.

W szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu. Pozwala na rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostąp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie. Jednocześnie wyraża zgodą na zaprezentowanie nadesłanych prac na wystawie zorganizowanej przez organizatora oraz współorganizatorów jak i sponsorów.

 

 

V. OCENA I NAGRODY

 

5.1 Oceny nadesłanych na konkurs prac dokona Jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagą m.in. ich jakość, oryginalność, wyjątkowość.

5.2 Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.

5.3 Jury dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

5.4 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjąć publikowanych na stronie www.pasja.trudy.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

5.6 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

5.7 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5.8 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie internetowej Organizatora w dniu 13.12.2013 r.

 

5.9 Osoby wyróżnione są zobowiązane przesłać w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu swoje dane z informacja gdzie należy przesłać nagrodę. W przeciwnym wypadku – wygrana przepadnie

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pasja.trudy.pl

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.

6.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami Organizatora. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje o ofertach Organizatora, współorganizatorów oraz sponsorów środkami komunikacji elektronicznej na podany adres email. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

6.6 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.pasja.trudy.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodą na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Wygenerowano w sekund: 0.04
944,756 unikalne wizyty